Rekrutacja

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Rekrutacja elektroniczna

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NAJLEPSZYM WYBOREM

 1. Kończysz szkołę i masz zawód
 2. Od  pierwszego dnia nauki zdobywasz  doświadczenie zawodowe
 3. Kiedy inni dopiero wchodzą na rynek pracy, ty już masz kilkuletni staż
 4. Zarabiasz. Uczniowie szkół zawodowych otrzymują za pracę wynagrodzenie
 5. Po skończeniu szkoły i zdaniu egzaminów, otrzymasz certyfikat w języku angielskim, który upoważnia do podjęcia pracy w dowolnym kraju Unii  Europejskiej

TWOJA KARIERA MOŻE BYĆ ZAPLANOWANA "KROK PO KROKU"

1. JEŻELI PODEJMIESZ NAUKĘ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA  ZDOBĘDZIESZ WSZYSTKIE KWALIFIKACJE UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU. 

2. JEŻELI WYBIERZESZ TECHNIKUM PO ZDANIU EGZAMINÓW UZYSKUJESZ TYTYŁ TECHNIKA I WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE. PO ZDANEJ MATURZE MOŻESZ KSZTAŁCIĆ SIĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TRZYLETNIA  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KUCHARZ

CUKIERNIK

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Image

WYMAGANA DOKUMENTACJA NA POTRZEBY REKRUTACJI

 

 1. TECHNIKUM

   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku

  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

   Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat  wypełnia na stronie internetowej ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl .

   Dokumenty kandydat drukuje i  podpisane przez rodziców, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru  wraz z załącznikami

    Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

  Do wniosku załącza się:

  • kwestionariusz osobowy kandydata;
  • 2 fotografie (podpisane na odwrocie);
  • karta zdrowia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła);
  • kserokopia aktu urodzenia;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki;
  • zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 (kucharze mogą odbywać praktyczną naukę zawodu na warsztatach szkolnych);
  • opinię z  poradni psychologiczno–pedagogicznej
  • dodatkowo można załączyć kopie lub oryginały dokumentów poświadczających osiągnięcia, dzięki którym kandydaci przyjmowani są w pierwszej kolejności
logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search